- Tên Seminar: Phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh dự bị đại học ở vùng Tây Nguyên

- Thời gian: 7h30 ngày 22/6/2018

- Địa điểm: Phòng A1-203.

- Người trình bày: NCS Kiều Mạnh Hùng.

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên.