- Tên seminar:   Hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn thảo Latex.
- Thời gian: 14h, Thứ 7 ngày 13 - 10 - 2018
- Địa điểm: A1.206.
- Người báo cáo:   TS: Nguyễn Trung Hòa
- Đơn vị: Bộ môn Xác suất thống kê và Toán ứng dụng.