Tên seminar: Ngiên cứu thành phần Hóa học và hoạt tính sinh học của một số cây
thuộc họ Xoan (Meliaceae) ở Việt Nam
Thời gian:15h00 ngày 04/12/2018
Địa điểm: Văn phòng ngành Hóa  - Viện sư phạm tự nhiên
Người trình bày:NCS. Vũ Thị Hiền
Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên, Tổ Hóa hữu cơ- Hóa lý