- Tên seminar:   Giảng dạy Học phần Hóa lý I theo chương trình tiếp cận  CDIO

-Thời gian:   08h00 thứ 3 ngày 8 tháng 01 năm 2019
- Địa điểm:   Văn phòng ngành Hóa-Viện Sư phạm Tự nhiên.
- Người chủ trì:  Nguyễn Xuân Dũng
-Đơn vị:  Bộ môn Hữu cơ-Hóa lý, Viện Sư phạm Tự nhiên.