- Tên seminar: Chain rule for second subderivatives (Part 1)
Thời gian: 07h  đến 11h00 thứ 4 ngày 20 tháng 3 năm 2019
- Địa điểm:  A1 204
- Người trình bày: NCS. Hà Anh Tuấn
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên