- Tên báo cáo:  Các biến ngẫu nhiên phụ thuộc âm và một số định lý giới hạn dạng luật số lớn.
- Thời gian: 15h, Thứ 7 ngày 16 - 3- 2019
- Địa điểm: A1.203.
- Người báo cáo:  NCS  Nguyễn Thị Thanh Hiền  

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên