- Tên Seminar: Đánh giá kết quả thực hành thí nghiệm Hóa vô cơ theo tiếp cận CDIO
- Thời gian: 8h00, ngày 30/5/2019
- Địa điểm: Văn phòng ngành Hóa – Viện SPTN
- Người trình bày: Phan Thị Minh Huyền
- Đơn vị: Ngành Hóa-Viện SPTN