Tên seminar: ON THE STRONG LAW OF LARGE NUMBERS
- Thời gian: 7h30, Thứ 5 ngày 5 - 12- 2019
- Địa điểm: A1.201.
- Người báo cáo:    GS. Nguyễn Văn Quảng
 Đơn vị: Bộ môn XS - TK và TUD - Viện SPTN