- Tên seminar: Parabolic Regularity in Geometric Variational Analysis (part 3)
Thời gian: 13h30  đến 17h30 thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm  2019
- Địa điểm:  A1 201
- Người trình bày: NCS. Hà Anh Tuấn
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên