- Tên seminar: Thảo luận về học phần Nhập môn Lý thuyết Galois

- Thời gian: 7h30, Thứ Sáu, ngày 10/01/2020

- Địa điểm: Phòng A1. 201

- Người trình bày: PGS. TS. Nguyễn Thành Quang

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên