Tên seminar: Parabolic Regularity in Geometric Variational Analysis (part 5)
Thời gian: 13h30  đến 17h30 thứ 6 ngày 10 tháng 01 năm  2020
- Địa điểm:  A1 201
- Người trình bày: NCS. Hà Anh Tuấn
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên