- Tên seminar: Một số vấn đề về Hình học phi Euclid

- Thời gian: 7h30, Thứ Sáu ngày 03/04/2020

- Địa điểm: Phòng A1. 302

- Người trình bày: TS. Nguyễn Duy Bình

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên