- Tên seminar: Hồ sơ học phần Đại số đại cương

- Thời gian: 8h, Thứ Sáu ngày 10/04/2020

- Địa điểm: Online

- Người trình bày: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên