Tên Seminar:  Xây dựng bài giảng bồi dưỡng giáo viên môn KHTN 6
Thời gian:  14.00 Thứ 6, ngày 22/5/2020
Chủ trì: 1. PGS TS Cao Cự Giác
             2. PGS TS Nguyễn Thị Nhị
             3. TS. Phạm Thị Hương
Địa điểm: VP Ngành Hóa học, Viện SPTN.

Đơn vị: Viện SPTN