Tên Seminar: Báo cáo hoàn thiện đề cương bài giảng học phần Toán sơ cấp theo
tiếp cận CDIO.
Thời gian: 13.30 Thứ 4, ngày 27/05/2020
Chủ trì:  TS Thái Thị Hồng Lam
Địa điểm: A3103.

Đơn vị:  Viện Sư phạm Tự nhiên