- Tên seminar: Hồ sơ học phần Số học

- Thời gian: 8h, Thứ Sáu ngày 29/05/2020

- Địa điểm: A2.201

- Người trình bày: PGS. TS. Nguyễn Thành Quang

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên