- Tên seminar: Thông qua các sản phẩm của Học phần “Thực hành Hóa học 2”
thuộc đề tài CDIO.
- Thời gian: 8 giờ, ngày 30/5/2020
- Địa điểm: Văn phòng Ngành Hóa học – Viện Sư phạm tự nhiên    
- Người trình bày: ThS. Đinh Thị Huyền Trang
- Đơn vị: Bộ môn Hóa vô cơ – Phân tích – Ngành Hóa học – Viện SPTN