Tên seminar: Second Subderivatives under Parabolic Regularity
Thời gian: 7h00  đến 11h00 thứ 6 ngày 05 tháng 06 năm  2020
- Địa điểm:  A1 302
- Người trình bày: NCS. Hà Anh Tuấn
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên