Tên seminar: Second Subderivatives under Parabolic Regularity (Part 3)
Thời gian: 7h00  đến 11h00 thứ 6 ngày 26 tháng 06 năm  2020
- Địa điểm:  A3 103
- Người trình bày: NCS. Hà Anh Tuấn
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên