Tên seminar: Identifying an unknown source term in a time-space fractional parabolic equation

Thời gian: 7h00  đến 11h00 thứ 7 ngày 25 tháng 07 năm  2020
- Địa điểm:  D3 402
- Người trình bày: NCS. Lương Duy Nhật Minh
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên