-Tên seminar: Identifying an unknown source term of a parabolic equation in Banach spaces

Thời gian: 7h00  đến 11h00 chủ nhật ngày 16 tháng 08 năm  2020
- Địa điểm:  B3 201
- Người trình bày: NCS. Lương Duy Nhật Minh
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên