Tên seminar: Về bài toán xác định nguồn cho phương trình parabolic

Thời gian: 14h00  đến 18h00 chủ nhật ngày 16 tháng 08 năm  2020
- Địa điểm:  B3 201
- Người trình bày: NCS. Lương Duy Nhật Minh (NCS báo cáo dự thảo luận án)
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên