- Tên seminar: V/V Tổng kết 4 năm đào tạo CDIO 2016-2020 ở Bộ môn  
- Thời gian: 7h30, ngày 14/9/2020
- Chủ trì: Nguyễn Xuân Dũng
- Đơn vị: Bộ môn Hữu cơ- Hóa lý-Viện SPTN
- Địa điểm: Văn phòng Ngành Hóa - Viện SP TN