- Tên Seminar: Một số vấn đề trong quá trình Biên soạn Giáo trình Hóa học cho nhóm
ngành Nông – Lâm Ngư – Môi trường theo chương trình tiếp cận CDIO
- Thời gian: 14h00, ngày 21/9/2020
- Người trình bày: Đinh Thị Trường Giang
- Đơn vị: Ngành Hóa-Viện SPTN
- Địa điểm: Phòng làm việc GS,PGS –A1-204