Tên seminar:  Một số định lí giới hạn đối với mảng các BNN và mảng các PTNN.
- Thời gian: 14h00, Thứ 4 ngày 16 - 9- 2020
- Địa điểm: A1.301.
- Người báo cáo:    NCS Bùi NguyênTrâm Ngọc
 Đơn vị: Bộ môn XS - TK và TUD - Viện SPTN