- Tên seminar: Một số vấn đề trong thiết kế đề cương môn học "Bản đồ giáo khoa" và tổ chức thực hiện dạy học theo tiếp cận CDIO

- Thời gian: 14h00, ngày 16/05/2019

- Địa điểm: Phòng học A1 205.

- Người trình bày: TS Nguyễn Thị Việt Hà

- Đơn vị: Viện Sư phạm Xã hội.