Tên Seminar: Đề cương luận văn Thạc sĩ

Thời gian: 8 h ngày 20/10/2019

Địa điểm: VP Viện SPXH

Người trình bày:Học viên khóa 26, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Đơn vị: Bộ môn Lịch sử Việt Nam – Viện Sư phạm Xã hội