Chủ đề seminar: Biên soạn tài liệu bồi dưỡng tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo phát triển năng lực môn Ngữ văn 6.

Người trình bày: Biện Thị Quỳnh Nga

Thời gian đăng kí seminar: 14h thứ 2 ngày 23 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: văn phòng Viện sư phạm xã hội

Đơn vị: Viện Sư phạm xã hội