1. Tên seminar: Đặc điểm SGK Ngữ văn của Mỹ (khảo sát chương trình lớp 10,
Nxb Holt McDougal)
2. Thời gian: 14h 30, Thứ 5, ngày 14/05/2020
3. Địa điểm: phòng A3 102
4. Người trình bày: Ths. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
5. Đơn vị tổ chức: Tổ Lý luận văn học và Phương pháp dạy học Ngữ văn