1. Tên Seminar: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy học phần Quá trình hiện đại hóa Văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX theo tiếp cận CDIO
Thời gian: 8h ngày 30/06/2020
Địa điểm: Văn phòng Viện SPXH
Người trình bày: Biện Thị Quỳnh Nga
Đơn vị: Bộ môn Văn học