Đề tài: Thiết kế kế hoạch bài dạy/ chủ đề Ngữ văn - cấp THPT
Thời gian: 14h 30 thứ 3, ngày 13/10/2020
Địa điểm: VP Viện SPXH
Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà
Đơn vị tổ chức : Tổ Lí luận và PPDH Ngữ văn - Viện Sư phạm Xã hội