- Tên báo cáo: Thảo luận đề thi giữa kỳ các học phần: Giáo dục học mầm non, PPNC khoa học giáo dục, Đánh giá trong giáo duc theo tiếp cận CDIO
- Người báo cáo: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Nhân, Nguyễn Trung Kiền
- Thời gian: 7h - 11h30, thứ 5 ngày 6 tháng 12 năm 2018
- Địa điểm: Nhà A1206
- Đơn vị: Khoa Giáo dục