- Tên báo cáo: Xây dựng Đề cương học phần Văn học và phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
- Người báo cáo: CN Phan Thị Quỳnh Trang
- Thời gian: 7h - 11h, thứ 6 ngày 04 tháng 01 năm 2010
- Địa điểm: Nhà A1, phòng 204
- Đơn vị: Khoa Giáo dục