- Tên báo cáo: Thảo luận đề cương và bài giảng các chuyên đề tư vấn tâm lý học đường
- Người báo cáo: TS.Nguyễn Thị Nhân, Ths.Nguyễn Trung Kiền
- Thời gian: 7h - 11h30, thứ 6 ngày 22  tháng 3 năm 2018
- Địa điểm: Nhà A1205
- Đơn vị: Khoa Giáo dục