Tên Seminar:  Xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá học phần "Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục" theo đồ án CDIO

Thời gian: 7h30 ngày 3/9/2019

Địa điểm: A1403

Người trình bàyTS.Nguyễn Thị Nhân

Đơn vị: Bộ môn Giáo dục học - Khoa Giáo dục