Tên Seminar:  Quy trình tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới ( môn Khoa học) cho GVPT cốt cán

Thời gian: 7h30 ngày 9/10/2019

Địa điểm: A1403

Người trình bàyThS.Nguyễn Trung Kiền

Đơn vị: Bộ môn Giáo dục học - Khoa Giáo dục