- Tên báo cáo: Nghiên cứu xây dựng Chuẩn đầu ra, đề cương học phần Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ tiếp cận CDIO
- Người báo cáo: TS. Trần Thị Hoàng Yến
- Thời gian: 19h - 22h30, thứ 4 ngày 23 tháng 10 năm 2019
- Địa điểm: Nhà A1, phòng 203
- Đơn vị: Khoa Giáo dục