Tên seminar : Một số đặc điểm trong tư tưởng và sự nghiệp văn học Hồ Chí Minh

Thời gian :7h – Ngày 20/05/2018

Địa điểm :A1.201 

Người trình bày : Ts. Bùi Thị Cần ; Ths. Nguyễn Thị Kim Chi

Đơn vị :  Khoa Giáo dục Chính trị