1. Tên seminar: “Quản lý, rèn luyện, duy trì chế độ đối với sinh viên trong điều kiện học tập tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh trường Đại học Vinh”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 6 ngày 04/12/2020
3. Địa điểm. Phòng học 403 Giảng đường A
4. Người trình bày: Nguyễn Hùng Cường
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật