1. Tên seminar: “ Mô hình sáng kiến về đường ngắm của súng tiểu liên AK”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 6 ngày 19/4/2019
3. Địa điểm. Phòng học 304 giảng đường A
4. Người trình bày: Phạm Thế Dũng
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật