1. Tên seminar: “Đổi mới phương pháp giảng dạy - khâu đột phá nâng cao chất
lượng giáo dục quốc phòng và an ninh”
2. Thời gian 7h00 Thứ 2 ngày 17/6/2019
3. Địa điểm. Phòng học 304 Giảng đường A
4. Người trình bày: Lê Duy Hiếu
5. Đơn vị: Bộ môn đường lối quân sự