1. Tên seminar: “Tìm hiểu Bài học kinh nghiệm từ trận đánh cứ điểm Nam Phước
của Đại đội 2 bộ đội địa phương huyện Duy Xuyên, tỉnh Quãng Nam”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 4 ngày 19/6/2019
3. Địa điểm. Phòng học 403 Giảng đường A
4. Người trình bày: Phạm Thế Dũng
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật