1. Tên seminar: “Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học nội dung điều lệnh đội
ngũ cho sinh viên tại trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học
Vinh”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 3 ngày 16/7/2019
3. Địa điểm. Phòng học 403 Giảng đường A
4. Người trình bày: Nguyễn Đình Phi
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật