1. Tên seminar: “Phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo
vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 5 ngày 22/8/2019
3. Địa điểm. Phòng học 403 Giảng đường A
4. Người trình bày: Trần Văn Phú
5. Đơn vị: Bộ môn đường lối quân sự