1. Tên seminar: “Tư tưởng Hồ Chí Minh “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân””.
2. Thời gian 7h00 Thứ 6 ngày 23/8/2019
3. Địa điểm. Phòng học 304 Giảng đường A
4. Người trình bày: Trần Văn Phú
5. Đơn vị: Bộ môn đường lối quân sự