1. Tên seminar: “Giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật cho sinh
viên chuyên ngành GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN trường Đại học Vinh”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 5 ngày 12/12/2019
3. Địa điểm. Phòng học 304 Giảng đường A
4. Người trình bày: Nguyễn Hùng Cường
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật