Tên Seminar: Nghiên cứu lựa chọn bài tập trò chơi vận động nhằm phát triển sức bền chung cho sinh viên Hệ không chuyên trường Đại học Vinh
Thời gian: 14h ngày 18 tháng 8 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp tổ bộ môn khoa GDTC
Người trình bày: Dương Trọng Bình
Đơn vị:TD-VÕ&TTDN