Tên Seminar: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả GDTC cho sinh viên Trường ĐẠI HỌC VINH”
Thời gian: 14h ngày 25 tháng 8 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp tổ bộ môn khoa GDTC
Người trình bày: Dương Trọng Bình
Đơn vị:TD-VÕ&TTDN