Tên Seminar: “Phân tích các giai đoạn kỹ thuật môn Tennis cho Sinh viên Chuyên ngành GDTC ”
Thời gian: 14h ngày 24 tháng 8 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp tổ bộ môn khoa GDTC
Người trình bày: Phạm Anh Vũ
Đơn vị: Tổ bộ môn Điền kinh và Các môn Bóng – Khoa GDTC