Tên Seminar: “Phân tích cường độ vận động và tính tuần hoàn của
nội dung đơn trong môn Cầu lông cho sinh viên chuyên ngành GDTC ”
Thời gian: 14h ngày 28 tháng 8 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp tổ bộ môn khoa GDTC
Người trình bày: Phạm Anh Vũ
Đơn vị: Tổ bộ môn Điền kinh và Các môn Bóng – Khoa GDTC